Melaka Trip – SGI Vacation Club Melaka, Yr 2019 – Maizura binti Abd Rashid